Termin realizacji druków to 4 dni robocze! Dostawa za 0 zł dla zamówień od 300 zł.

Regulamin Sklepu

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. 
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 5. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.fototapeta.shop za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług na indywidualne zamówienie.
 6. Towar – produkty prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności obrazy na płótnie, fotoobrazy w ramach na papierze fotograficznym.
 7. Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności fotoedycja podstawowa i zaawansowana.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 11. Właściciel Serwisu - Margomedia Marek Plewczyński z siedzibą w Raciborzu, pod adresem: ul. Lotnicza 36/7, 47-400 Racibórz, NIP: 6391158948, REGON 276911182
 12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem http://www.fototapeta.shop prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) warunki i zasady składania w ramach Serwisu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi
  c) procedurę reklamacyjną
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  a) Dla Towaru pod postacią fotoobrazu - program obsługujący domyślnie format pliku JPG.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.fototapeta.shop, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka korzystając wcześniej z kreatora obrazu.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zakończ Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zakończ Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) Przedmiot Umowy Sprzedaży

  b) Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi

  c) Koszt dostawy

  d) Wybraną metodę płatności,
  e) Oczekiwany czas realizacji zamówienia
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  przelewem elektronicznym - płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu Przelewy24, PayPal
  płatność kartą - płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayPal
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej.

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Reklamacji nie podlegają produkty wykonywane na indywidualne zamówienie, których wady wynikają z niewłaściwych plików graficznych dostarczonych przez Klienta lub innych zaniedbań ze strony Zamawiającego.

 2. Właściciel Serwisu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Serwisu na adres e-mail biuro@fototapeta.shop
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 5. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, Klient powinien na własny koszt odesłać go przesyłką pocztową lub kurierską na adres serwisu. Do odesłanego towaru należy dołączyć informację o przyczynie reklamacji (protokół szkody sporządzony w obecności kuriera i w dniu dostraczenia przesyłki).

 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POLITYKA ZWROTÓW

 1. Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres biuro@fototapeta.shop za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (508 646 553 pn-pt 8:00-17:00). Po tym czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.
 2. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.fototapeta.shop w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
  Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:
  - umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności fototapet, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)
  - umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail:biuro@fototapeta.shop bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.
 3. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.
  Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail biuro@fototapeta.shop
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia. 

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta
 2. Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Klienta.
 3. Klient, korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
  c) niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu Internetowego
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

XIII. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
Informacje na temat dostawy znajdują się pod adresem: https://www.fototapeta.shop/cennik.html 

Fototapeta dba o Twoją prywatność!

Nasza strona korzysta z plików cookies, które pomagają zapewnić Ci bezpieczne i komfortowe warunki podczas wizyt na naszej stronie. Dzięki plikom cookies możemy zrozumieć Twoje potrzeby i dopasować treść reklam do Twoich zainteresowań.

Będziemy wdzięczni jeśli zaakceptujesz wszystkie pliki cookies, jednak nie jest to konieczne do korzystania ze strony. Możesz rozwinąć zakładkę Ustawienia plików cookies i dostosować swoje zgody do potrzeb.

Szczegółowe informacje ma temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Prywatność użytkownika

Nasza strona korzysta z plików cookies, dzięki czemu możemy zapewnić Ci bezpieczne i komfortowe warunki podczas wizyt na naszej stronie. Pomagają nam one również zrozumieć Twoje potrzeby, w tym dopasować treść reklam do Twoich zainteresowań. Więcej informacji

Cookies techniczne
Zawsze aktywne

To dzięki nim nasza strona działa prawidłowo. Techniczne pliki cookies są niezbędne, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Służą one do zapewnienia Twojego bezpieczeństwa, utrzymania sesji oraz odpowiedniego wyświetlania strony.

Cookies analityczne

To dzięki nim dostosowujemy stronę do Twoich potrzeb! Analityczne pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób zachowujesz się na naszej stronie, w tym zapamiętać Twoje preferencje, indywidualne ustawienia i wybory. Na tej podstawie wiemy jak ulepszyć naszą stronę i jak rozbudowywać naszą ofertę.

Cookies marketingowe

To dzięki nim dostajesz spersonalizowane reklamy! Cookies marketingowe stosujemy w celu doboru i wyświetlenia Tobie odpowiednich reklam produktów, które mogą Ci się przydać. Reklamy te wyświetlamy zarówno na naszej stronie jak i na stronach naszych Partnerów w oparciu o Twoje zachowania na naszej stronie.